age_mo_goho_arslan_335_0910

Das Goldhochzeitspaar Arslan mit Enkelin Minai. (Foto: mo)
Bild 1 von 1